skip to Main Content
Impressive sample solutions

Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností MAXXISAMPLE s.r.o. ( dále jen MS) IČ: 02998751, se sídlem Třebíčská 319, 58856 Telč – Telč-Štěpnice, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti.

Vedle toho lze informace taktéž směřovat na Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci%20podat%20oznameni/ ).

Podnět je možné oznámit:

 1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu oznameni@maxxisample.cz
 2. písemným podáním prostřednictvím poštovní schránky umístěné na budově MS před hlavním vchodem vlevo – obálku je nutné označit „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“
 3. prostřednictvím telefonu na telefonním čísle 733 183 488 – v telefonu je nutné žádat hovořit s PŘÍSLUŠNOU OSOBOU. Telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván.
 4. po dohodě s PŘÍSLUŠNOU OSOBOU osobně v určený čas, nejpozději však do 30 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, v sídle MS. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam.

PŘÍSLUŠNOU OSOBOU je určena Markéta Kalábová

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 • a)     zaměstnání,
 • b)     služba,
 • c)     samostatná výdělečná činnost
 • d)     výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • e)     výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán)
 • f)       správa svěřeneckého fondu
 • g)     dobrovolnická činnost
 • h)     odborná praxe, stáž, nebo
 • i)       výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

MS jako povinný subjekt využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle z. č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů.

Podle směrnice se oznamování protiprávního jednání musí týkat porušení práva Unie ve vymezeném výčtu oblastí:

 • a)     zadávání veřejných zakázek
 • b)     finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • c)     bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • d)     bezpečnost dopravy
 • e)     ochrana životního prostředí
 • f)       radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • g)     bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • h)     veřejné zdraví,
 • i)       ochrana spotřebitele
 • j)       ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.

Dále upozorňujeme, že oznámení by nemělo být anonymní, neboť dle §2, odst. 2 z. č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů, obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.

 

Odkaz na formulář ke stažení:  Formulář pro podání oznámení