skip to Main Content
Impressive sample solutions

Reklamační řád

1. Účel a použití
Tento reklamační řád stanovuje zásady a postup pro reklamace neshodných výrobků a služeb dodaných dodavatelem společnosti MAXXISAMPLE s.r.o., a to v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009.

2. Rozsah platnosti
Tento řád je platný pro reklamační řízení mezi společností MAXXISAMPLE s.r.o. a dodavatelem. Řád je závazný pro všechny dotčené pracovníky dodavatele a nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Každá reklamace se posuzuje podle reklamačního řádu platného v době převzetí reklamované dodávky společností MAXXISAMPLE s.r.o.

3. Obecné informace
Každá reklamace je vyřizována výlučně reklamačním řízením.

Toto řízení zahajuje pověřený pracovník společnosti MAXXISAMPLE s.r.o. (dále jen PPM), čímž se rozumí řádně vyplněný a předaný reklamační protokol (dále jen 8D Report).

PPM je povinen předat zástupci dodavatele řádně vyplněný 8D Report, popř. jej vyplnit na místě, a to neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci.

Neúplný nebo chybně vyplněný 8D Report je pověřený pracovník dodavatele (dále jen PPD) oprávněn odmítnout a vrátit PPM k doplnění či opravě

Do opětovného odevzdání 8D Reportu se přerušuje lhůta stanovená pro vyřízení reklamace.

Na základě správně vyplněného a předaného 8D Reportu zaeviduje PPM reklamaci do interního systému kvality, čímž je reklamaci přiděleno její evidenční číslo.

PPD potvrdí obdržení 8D Reportu, navrhne okamžitá opatření (bod 3 v 8D Reportu) a to nejpozději do 24 hodin od přijetí 8D Reportu odešle PPM.

PPD vyplní 8D Report (body 4, 5) a to nejpozději do 5ti pracovních dnů od jeho přijetí a odešle PPM.

PPD vyplní 8D Report (body 6,7,8) v rozumné časovém limitu a odešle PPM.

PPM reklamační řízení ukončí rozhodnutím o jeho vyřízení.

4. Podmínky reklamace
4.1. Kvalitativní reklamace
Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo společností MAXXISAMPLE s.r.o. objednáno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.

4.2. Kvantitativní reklamace
Osobní převzetí zboží a doručení zboží přepravcem.

Při osobním převzetí zboží je pověřený pracovník Maxxisample povinen zkontrolovat, zda odpovídá počet přijímaných balení počtu balení uvedeném na dodacím listu. Pokud není zboží převzato osobně, rozumí se doručením zboží okamžik převzetí zásilky od přepravce. Při převzetí zásilky od přepravce je odběratel taktéž povinen zkontrolovat, zda počet balení souhlasí s počtem uvedeným na přepravním listu a zda zásilka nebyla násilně otevřena nebo poškozena. Balení musí být uzavřena neporušenou originální páskou dodavatele. Pokud zjistí odběratel nějaké poškození nebo neshodu, není oprávněn zásilku převzít.

V případě, že při následné kontrole zásilky zjistí odběratel jakýkoliv rozdíl mezi přiloženými dokumenty (dodacím listem či fakturou) a skutečně dodaným zbožím, je povinen toto nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží oznámit dodavateli prostřednictvím vyplněného 8D reportu (e-mailem). Pokud tak neučiní, dodavatel není povinen případnou pozdější reklamaci uznat jako oprávněnou.

5. Náhrada škody
Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou či opravou reklamovaného zboží, podle jeho charakteru nebo vrácením peněz (dobropisem).

V Telči 8.12.2016