skip to Main Content
Impressive sample solutions

Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te ALKMAAR d.d. 16.11.01 onder nummer 224/01.

Artikel 1 
Lid 1: Op alle met Maxxisample te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voorwaarden
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2: Namens Maxxisample zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten, zij die als zodanig genoemd zijn bij de
Kamer van Koophandel te Goirle en zij die door zodanig bevoegd verklaarden schriftelijk gemachtigd zijn.
Deze machtiging geldt slechts voor de daarin te vermelden overeenkomsten.
Lid 3: Afwijkingen van deze voorwaarden en orders door vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen
en/of weder-verkopers aangenomen, zijn alleen dan bindend indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd.
Eventuele aankoopvoorwaarden binden ons niet, tenzij de directie anders schriftelijk heeft te kennen gegeven.

Artikel 2 
Lid 1: Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Bindende overeenkomsten
komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Maxxisample. Prijsaanbiedingen zijn
exclusief BTW.
Lid 2: Indien de koper binnen 8 dagen na datering van de opdrachtbevestiging niet schriftelijk aan
Maxximap heeft bericht dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn order of opdracht wordt hij geacht met de
inhoud daarvan akkoord te gaan en is de koper aan de overeenkomst gebonden.
Lid 3: Elke overeenkomst, zoals in voorgaande leden tot stand gekomen, wordt enerzijds aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat de koper – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor
de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Lid 4: Tevens blijft Maxxisample te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan,
zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen, ook indien reeds andere
betalingscondities waren overeengekomen. Wordt die zekerheid niet verstrekt, dan heeft Maxxisample het recht de
overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbonden te verklaren.

Artikel 3 
Lid 1: Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de opdracht geldende prijzen.
Lid 2: Mochten zich nadien voor de uiteindelijke levering, prijsverhogingen voordoen, bij voorbeeld ten gevolge
van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging valuta etc., dan behoudt Maxxisample zich het recht voor om
dit prijsverschil aan de koper door te berekenen.
Lid 3: De koper heeft echter het recht om, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs
bedraagt, binnen 5 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de gesloten overeenkomst te annuleren en/of de
verstrekte opdracht terug te nemen.
Lid 4: De annulering of het terugnemen van de opdracht dient per aangetekend schrijven plaats te vinden.
Bij annulering of terugname van de opdracht is die cliënt verplicht het reeds door Maxxisample gepresteerde,
conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden.

Artikel 4 
Lid 1: De leveringstermijn wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan – anders dan
moedwillig – geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of een recht om de goederen bij
ontvangst te weigeren.
Lid 2:Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet zijn afgenomen, staan de goederen,
tot beschikking van de cliënt, opgeslagen voor diens rekening en risico.
Lid 3: Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de producten ons magazijn, opslagplaats of andere
voorraadruimte verlaat, terwijl de koper onmiddellijk na levering het risico draagt voor alle directe of indirecte
schade, welke aan of door deze producten voor de koper of voor derden mocht ontstaan.
Lid 4: De leveringstermijn loopt vanaf de dag, dat de verkoper de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd.
Lid 5: Levering geschiedt franco aan het door opdrachtgever/koper opgegeven adres in Nederland. Voor zendingen
beneden een netto factuurbedrag van 450,= Euro exclusief BTW is Maxxisample gerechtigd de kosten van verpakking,
verzending en administratie in rekening te brengen.
Lid 6: Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,
kleurverschil, maat, afwerking en dergelijke geven de cliënt nimmer het recht enige levering te weigeren.
Voor kwantiteit geldt een tolerantie van 10% over- en onderlevering.
Lid 7: Verzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper, zelfs als de vervoersovereenkomst van de
vervoerder anders bepaalt.
Lid 8: Indien de levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, is de koper gerechtigd na ingebrekestelling van
Maxxisample en het toestaan van een redelijk uitstel de overeenkomst te annuleren.
Lid 9: Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken
voor rekening van koper.
a. koper dient een nauwkeurige opgave te verstrekken van formaten, kwaliteiten en te drukken teksten en
afbeeldingen. Door de koper gewenste wijziging(en) van een op zijn verzoek vervaardigde drukproef en/of ontwerp
dient, evenals zijn goedkeuring hiervan, schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht.
b. koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering der overeenkomst, indien deze
hun oorzaak vinden in de door koper niet nauwkeurige of onvolledig verstrekte specificaties, teksten, afbeeldingen,
en/of digitale informatie of andere mededelingen als bedoeld in het vorige lid.
c. schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper van aan verkoper op andere wijze dan vermeld in het vorige lid,
tweede zinsnede, ter kennis gekomen mededelingen van koper omtrent gewenste wijziging(en) en/of goedkeuring
van drukproef of ontwerp, wordt geacht een schriftelijke bevestiging afkomstig van koper te zijn en bindt partijen,
tenzij koper binnen zeven dagen na ontvangst hiertegen bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
d. indien koper, na daartoe bij aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, de in het vorige lid onder a vermelde
verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is koper ingevolge het bepaalde in artikel 6:91 BW, terstond een boete
verschuldigd ten bedrage van 40% der overeengekomen prijs der bestelde zaken, terwijl door het enkele verstrijken
der termijn van de ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege is ontbonden.

Artikel 5
Lid 1: Vermelding van order – of fabrieksnummers in een offerte, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts
aanduidingen voor de binnendienst. Hieraan kan de koper geen enkel recht of aanspraak, hoegenaamd ook of in welke
vorm ook, ontlenen.

Artikel 6
Lid 1: Eventuele klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na levering van de
goederen door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Maxxisample zijn gebracht. Niet nakoming van deze
termijn doet het reclamerecht vervallen.

Artikel 7
Lid 1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
Lid 2: Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
Lid 3: Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer/koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling
de wettelijke vertragingsrente ex artikel 1286 BW en de incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk,
verschuldigd.
Lid 4: Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van de verkoopsom te bedragen, met een minimum
van 250 Euro.
Lid 5: Alleen indien betaling binnen 8dagen na factuurdatum op één van onze rekeningen is bijgeschreven mag
2% betalingskorting over het netto goederenbedrag (excl.BTW) in mindering worden gebracht tenzij anders schriftelijk
door Maxxisample is bepaald.
Lid 6: Indien levering in gedeelten op verschillende data overeenkomen is, is Maxxisample gerechtigd haar leveringsplicht
op te schorten, voor zolang als de koper ingebreke blijft te betalen.
Lid 7: Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 150,= Euro. Zij zal
bovendien van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele
vertragingsinterest van 2 % per maand van de vervaldatum van de factuur. Een deel van de maand wordt als een
volle maand gezien en berekend.
Lid 8: Aftrek of schuldvergoeding is de koper nimmer toegestaan.
Lid 9: Betaling dient te geschieden ten kantore van Maxxisample of op de door Maxxisample aan te wijzen bank – of girorekening.

Artikel 8 
Lid 1: Op telegrafische, telefonische, digitale of koeriersbestellingen of orders is de ontvangst en zijn de daaraan verbonden
kosten voor rekening en risico van de koper

Artikel 9
Lid 1: De eigendom van de verkochte en geleverde goederen gaat pas over na algehele voldoening van de door
koper/afnemer aan Maxxisample verschuldigde bedragen, bestaande uit het bruto factuurbedrag, verhoogd met rente en
buitengerechtelijke kosten als hierboven gesteld, benevens, zo Maxxisample in rechte nakoming van de koopovereenkomst
vordert de wettelijke rente, de bij het vonnis geliquideerde kosten van de tenuitvoerregeling van het vonnis.
Lid 2: Het is de afnemer derhalve niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Maxxisample zijn, deze te vervreemden,
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken, tenzij hij als
wederverkoper een bedrijf uitoefent wat ten doel heeft verkoop van goederen als door Maxxisample geleverd.
In dat geval is de afnemer tot verkoop gerechtigd.

Artikel 10 
Lid 1: Maxximap is uitsluitend aansprakelijk voor de schade, direct ontstaan door opzet of grove schuld door Maxxisample.
Lid 2: In geen geval strekt de aansprakelijkheid van Maxxisample zich echter uit tot indirecte en gevolgschade.
Lid 3: De koper/afnemer dient Maxxisample te vrijwaren voor enig regresrecht indien de risico’s, die aan de overeengekomen
leveranties verbonden zijn, door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 11 
Lid 1: Maxxisample heeft het recht, indien zich tijdens uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen die
overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst doen beëindigen, de leveringstermijn op te schorten of ten gevolge
hiervan niet te leveren goederen, deze te vervangen door gelijkwaardige goederen, waarbij de meerkosten van deze
goederen voor rekening van de koper/afnemer komen. Indien deze meerkosten meer bedragen dan 10% van de voor
die goederen overeengekomen prijs, dan heeft de koper/afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
Lid 2: Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet de verplichting het reeds geleverde/gepresteerde naar rato
te vergoeden.
Lid 3: Als voor overmacht aan te merken omstandigheden gelden onder meer oorlog, werkstaking, het niet (tijdig)
leveren door toeleveranciers van Maxxisample, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste in het
algemeen, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook, wijziging der invoerrechten en belastingen
en sluiting der grenzen.

Artikel 12
Lid 1: De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welke door de afnemer
van de koper tegen de koper mochten worden geldend gemaakt ter zake van het gekochte.

Artikel 13
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van
toepassing.
Lid 2: Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting
worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Alkmaar. tenzij Maxxisample verkiest voor een
andere bevoegde rechter.